Για να γνωρίζουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της βρίσκονται σε πορεία επίτευξης των στόχων τους, είναι καίριας σημασίας να διατίθενται έγκαιρα ακριβή δεδομένα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη νομοθεσία για τη σημαντική βελτίωση της παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της υποβολής των σχετικών εκθέσεων, με στόχο την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων για το κλίμα και την ενέργεια, για την περίοδο 2013-2020.

Σε δηλώσεις της, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για το Κλίμα, Connie Hedegaard, τόνισε:

«Βελτιώνοντας τη διαφάνεια, τον συντονισμό και την ποιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, η πρόταση που παρουσιάζουμε συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση της προόδου μας προς την επίτευξη των στόχων μας για τις εκπομπές».

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργάζονται ήδη για την παρακολούθηση των εκπομπών και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων, ενώ καταρτίζουν ετήσιες απογραφές και δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις προβλέψεις για τα αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και με τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνουν.

Οι ισχύοντες κανόνες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ο νέος κανονισμός που προτείνεται βελτιώνει τον εν λόγω μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και τον ευθυγραμμίζει με τις απαιτήσεις της δέσμης μέτρων του 2009 για το κλίμα και την ενέργεια, ενώ προχωρεί ένα βήμα παραπέρα από το πρωτόκολλο του Κιότο, καθώς προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι:

-να διευκολυνθεί η περαιτέρω εξέλιξη του καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών για το κλίμα, με την κάλυψη των εκπομπών που προέρχονται από τη χρήση γης, τις αλλαγές χρήσης γης και τη δασοκομία, τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων τομέων, και με τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

-να βοηθηθούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στην παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των σχετικών με τις εκπομπές στόχων τους για την περίοδο 2013-2020·

-να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων·

-να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της ΕΕ και των κρατών μελών με τις διεθνείς δεσμεύσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την οικονομική και τεχνική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες της Κοπεγχάγης και του Κανκούν·

-να θεσπιστούν επιχειρησιακοί κανόνες για να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση των εσόδων τους από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής . Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέτουν τουλάχιστον τα μισά έσοδα από τους πλειστηριασμούς αυτούς για μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

econews

No Responses to “ΕΕ: Αυστηρότεροι κανόνες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Barry - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 2. Kirk - . tnx for info.
 3. jack - . good info!!
 4. Perry - . thank you!!
 5. Rafael - . tnx for info!
 6. kenny - . ñýíêñ çà èíôó!
 7. harold - . ñýíêñ çà èíôó!!
 8. carlton - . áëàãîäàðñòâóþ.
 9. arthur - . ñïñ çà èíôó!
 10. Jonathan - . áëàãîäàðåí!!
 11. Reginald - . ñïñ!
 12. Shaun - . áëàãîäàðñòâóþ.
 13. arthur - . ñïñ.
 14. Alex - . ñïàñèáî çà èíôó!
 15. James - . ñïñ!
 16. rene - . áëàãîäàðñòâóþ.
 17. arnold - . áëàãîäàðåí!
 18. doug - . ñïàñèáî.
 19. Shannon - . thank you!!
 20. Patrick - . áëàãîäàðþ!
 21. ernest - . thanks!
 22. ken - . tnx.
 23. luke - . ñïñ!
 24. Bob - . tnx for info!
 25. Max - . thanks.
 26. joe - . ñïàñèáî.
 27. Edwin - . hello!
 28. Louis - . ñïàñèáî çà èíôó!
 29. Paul - . good info.
 30. adrian - . ñïñ çà èíôó!
 31. Leroy - . thanks!
 32. johnnie - . ñïàñèáî çà èíôó.
 33. arnold - . tnx.
 34. Randall - . thanks for information.
 35. Don - . good info!!
 36. steve - . ñýíêñ çà èíôó.
 37. Bill - . thanks!
 38. mathew - . tnx for info!!
 39. Randall - . ñýíêñ çà èíôó!!
 40. Gerard - . ñïñ!
 41. Rex - . áëàãîäàðþ!!
 42. miguel - . ñïñ.
 43. erik - . hello!
 44. frederick - . ñïñ!!
 45. Elmer - . ñýíêñ çà èíôó!!
 46. nathaniel - . ñïñ çà èíôó!!
 47. Jeremiah - . good info!
 48. Clyde - . good.
 49. Micheal - . thanks.
 50. Felix - . ñïñ!
 51. wendell - . thanks for information.
 52. Tyrone - . ñïàñèáî!!

Leave a Reply